Home

       

                        Welkom op de website van Begrafenisvereniging Tobias Obdam/ Hensbroek!

           


Welkom op de website van Begrafenisvereniging Tobias Obdam/ Hensbroek!

Op deze site vind u alle benodigde informatie over onze vereniging.


R.K. Begrafenisvereniging Tobias is op 24 januari 1957 opgericht. Doel van de vereniging is het op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart. Dit alles op een waardige wijze, overeenkomstig de wensen van de overledene en/of nabestaande en zonder winstoogmerk.


Diverse taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor de Uitvaartleiding zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Uitvaartonderneming Dekker uit Heerhugowaard. Na overlijden kan de familie en/of nabestaande direct kontakt met hen opnemen. Zij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.


De Aula in Obdam is eigendom van onze vereniging en kan door leden kosteloos worden gebruikt voor opbaring of condoleance. Onlangs nog is het gebouw opgeknapt en het interieur gemoderniseerd.


Het werkgebied van de vereniging is Obdam/Hensbroek en omstreken. Maar ook voor leden buiten de regio wordt gezorgd. Veelal neemt een plaatselijke vereniging de directe verzorging dan over. Ook voor niet leden is de vereniging actief. Hoe één en ander is geregeld, kunt u lezen in het Reglement.


Tobias is de grootste vereniging van Obdam/Hensbroek en telt meer dan 2000 leden. Een lid betaalt in het jaar dat hij 18 jaar wordt voor eerst contributie. Kinderen in een gezin zijn dus gratis meeverzekerd tot het jaar waarin zij 18 jaar worden. Personen die ouder zijn dan 18 jaar en later instappen betalen eenmalig een entreebedrag, afhankelijk van de leeftijd. Zou u willen weten wat dat voor u betekent of heeft u een andere vraag, neem gerust Kontakt met ons op. Wij informeren u graag!U kunt uw vraag bij voorkeur via de mail stellen: begrafenisvereniging.tobias@gmail.com


================================================================

62 ste Jaarvergadering Begrafenisvereniging Tobias

Op woensdag 24-04-2019 In Dorpshuis De Brink, Aanvang 20.00 uur


Agenda:


1. Opening


2. Notulen jaarvergadering 24-04-2018


3. Mededelingen en ingekomen stukken


4. Jaarverslagen secretaris en penningmeester


5. Bestuursverkiezing.

- Aftredend en niet-herkiesbaar Gerda Samuels en Gerard Obdam.
- Voorstel nieuwe leden: Sandra Steltenpool-Huiberts. Tegenkandidaten, voorzien van 5 handtekeningen, kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingediend


6. Gastspreker: Notaris Alfons Demaret van Appel Notarissen vertelt over de waar-de en het belang van een levenstestament.

7. Rondvraag


8. Sluiting


Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Namens het bestuur,

J. Ursem - voorzitter
G.Obdam - secretaris

Meer informatie over Begrafenisvereniging Tobias kunt u vinden op onze website:
www.begrafenisverenigingtobias.nl


================================================================


Notulen jaarvergadering Uitvaartvereniging Tobias

24 april 2018 in Dorpshuis De Brink


1. Opening

Rem opent de vergadering en heet iedereen welkom. Specaal welkom voor spreker Jos Timmerman, de dragers, en Sandra Steltenpool. Een korte voorzet wat er in deze vergadering ter sprake zal komen bij de volgende agenda punten.


2. Notulen jaarvergadering 9 mei 2017

Gerard memoreert aan het feit dat de notulen tegenwoordig op de website van de vereniging staan en voor ieder inzichtelijk zijn. Zijn er nog vragen? Nee, geen vragen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken


Gerard deelt mee dat er schade aan de aula is geweest. Door de extreme vorst is er waterschade ontstaan wat inmiddels met verzekeraar opgelost is.


4. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

Secretaris Gerard

Gerard deelt mee dat er in 2017 35 uitvaarten zijn geregeld via de vereniging waarvan 31 leden en 4 niet leden. De aula is 4 keer gebruikt, 2 keer door leden en 2 keer door niet leden. De 31 leden worden door Gerard voorgelezen ter nagedachtenis. De gemiddelde leeftijd bedroeg 75 jaar, waarvan 21 mannen en 14 vrouwen. Opvallend feit is dat we in de eerste helft van 2017 al 25 overledenen moesten noteren.  In 2017 zijn 4 vergaderingen met het bestuur geweest. Vanwege de negatieve financiele tendens is door het bestuur besloten het reglement per 1-7-2017 aan te passen. Er is een plafond ingebouwd voor maximale vergoeding van € 1.100,-. De werking van deze aanpassing heeft in 2017 nog niet het extra effect gehad omdat in 2017 de meeste overledenen in de eerste helft van het jaar hebben plaatsgevonden. Gerard dankt Pieter Dekker, de dragers, Sandra Steltenpool en iedereen die zich heeft ingezet voor de vereniging.

Rem bedankt Gerard voor het verslag.


Penningmeester Leon

Leon brengt eerst zijn ervaring over die hij heeft gehad bij het overlijden van zijn broer en moeder. Hij is vol lof over hoe dit door de vereniging en onder leiding van Pieter Dekker is geregeld.

Een korte uiteenzetting over 2017.  Ten opzichte van 2016 zijn er 6 meer overledenen. Uitleg van de jaarrekening geeft € 5.770,- extra baten door niet leden. Er is een lage rente. Lasten zijn hoger met name door transport en meer kosten voor de uitvaartleider(s). Ondanks het negatieve resultaat is dit beter dan 2016, € 1.278,- minder negatief. Er zijn middels de aanpassing van het reglement al maatregelen genomen. Dit heeft nog geen echte werking over 2017 maar zal zijn uitwerking hebben in 2018.


Vragen vanuit de leden:

Mw. Vrouwe: wat betekend de post vreemd vermogen? Dit is een post welke later nog betaald moet worden (boekhoudkundige term).

Dhr Niek Neefjes: Hoe is de aanpassing van het maximum voor de vergoeding gecommuniceerd? Dit is gebeurd via de bestuursvergadering en ook bekend gemaakt via de website van de vereniging. Zijn er nog nieuwe leden bijgekomen? Er is bijna niets vanuit de Flyer actie gekomen. Gerard deelt mee dat er in 2017 2 nieuwe leden bijgekomen en er staan nog 3 gevallen uit. De inleg voor het toetreden van mensen boven de 18 jaar hebben we wat aangepast na geluisterd te hebben hoe andere verenigingen dit doen.

Dhr. Jan de Winter: Kan iemand van een andere vereniging zo naar onze vereniging komen? Ja, hier zijn onderlinge afspraken over. Dit gaat met dichte knip.

Dhr Vrouwe: Wordt het maximum bedrag voor de uitvaart steeds lager? Dit is niet de bedoeling, maar het bestuur heeft de verplichting om de financiele huishouding van de  vereniging gezond te houden. Rem legt nogmaals uit dat er en afspraak is met de uitvoerder (Pieter Dekker) dat er bij een overlijden eerst een offerte gemaakt wordt wat de nabestaanden wensen. Van de rekening wordt dan € 1.100,- afgetrokken.

Rem leest de accountantsverklaring van Dekker administratie voor en bedankt Leon voor het jaarverslag. 


5. Bestuursverkiezing

Rem en Ambro zijn aftredend en niet herkiesbaar. Verkiesbaar zijn Johan Ursem en Stef Dekker. Johan zal het stokje van Rem overnemen als voorzitter en Stef neemt de taak van Ambro over.

Rem bedankt Ambro met mooie worden. Ambro bedankt bestuur voor het vertrouwen van de afgelopen 12 jaar en de prettige samenwerking.

Rem neemt het woord en vertelt het een en ander over de geschiedenis van de vereniging over de periode van zijn bestuurslidmaatschap.  Rem wil de hamer al overgeven aan Johan maar eerst neemt Gerard het woord.

Gerard: Vanaf 5 april 1982 tot 24 april 2018 heeft Rem deel uitgemaakt van het bestuur. Startend in 1982 met de oprichting van de Aula. Rem heeft de plaats ingenomen van (ome) Piet Obdam. Er zijn in deze periode 854 overledenen geweest (gemiddeld 23 per jaar). Het ledental was in 1982 ongeveer 2000 en dat is het heden nog steeds. Wel neemt de vergrijzing toe.  Gerard spreekt mooie woorden uit over Rem: boegbeeld van de vereniging en altijd een nadrukkelijke mening en aanwezig, bedankt voor de jarenlange inzet voor de vereniging. Hij wenst Rem veel gezondheid en geluk toe met vrouw Joke en familie.

Rem bedankt Gerard en het bestuur voor de mooie woorden en stelt voor dat Johan en Stef aanschuiven aan de bestuurstafel. Johan neemt de hamer over en zet de vergadering voort.


6. Gastspreker Jos Timmerman

Jos is een collega van Johan en is gevraagd iets te vertellen over rouwverweking. Hij is geestelijk verzorger en heeft zo’n 20 jaar gewerkt voor de Protestantse kerk.

Er volgt een mooie en leerzame ervaringsdiscussie. Enkele kernpunten die naar voren komen: Wijsheid in deze ligt bij de nabestaande zelf, de nabestaande moet het eigenlijk helemaal zelf doen. Een ander kan dit niet doen. Diverse leden die aanwezig zijn vertellen hun ervaring met overlijden van een dierbare. Zowel recente gevallen als gevallen uit het verre verleden. Er volgt een mooie samenspraak. Jos vraagt ook hoe de dragers het ervaren, de omgang met het vak en  de emoties die daarbij komen.

Uitleg van Jos. Rouw is niet controleerbaar, het overvalt je op enig moment. Het maakt mensen onzeker omdat men de controle (voor het gevoel) kwijt is. Het praten met een ervaringsdeskundige ervaart prettig. Er is ook een verschil van rouwervaring bij “jonge” of “oudere” mensen. Door de levensverwachting die wij hebben berust de omgeving makkelijker in emotie bij een oudere. Maar voor de direct betrokkenen is dat vaak niet zo.

Conclusie: wie staat er voor je klaar? Een luisterend oor is belangrijk, maar je moet het zelf doen.

Jos bedankt iedereen voor zijn/haar aandacht

Johan bedankt Jos voor zijn inbreng en de waardevolle discussie die heeft plaatsgevonden.


7. Rondvraag

Niek Neefjes: Felicitaties aan Johan en Stef met benoeming en bedankt Rem Jonker. Een praktische vraag over het bezit van de Aula. Er is een aparte exploitatie van de Aula binnen de begroting.

Mw Leek vraagt om een folder voor het vastleggen van de laatste wil. Deze is verstrekt.

Frans Ruiter: Bedankt bestuur/vereniging voor het medeleven bij het overlijden van zijn echtgenoot.

Dhr Vrouwe: Hoe zit het met het gebruik van de Aula, is dit gratis? Ja dit valt binnen het pakket. Welke relatie bestaat er met de Katholieke Kerk? Er is geen directe relatie behoudens de erfrechtelijke relatie inzake de Aula (grond). Vereniging staat voor de rest geheel los van de kerk.


Johan bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng tijdens de vergadering en tot slot voor ieder een drankje.


Namens het bestuur Uitvaartvereniging Tobias,

Ambro Dekker