Reglement


Reglement  Uitvaartvereniging Tobias (ingaand per 1-7-2017)


ARTIKEL 1

De ingeschreven leden van de Begrafenisvereniging Tobias hebben, mits er geen

achterstand in de betaling van de contributie is, recht op het volgende pakket waarbij een

maximale vergoeding van € 1.100,- wordt aangehouden:


- Begeleiding door een uitvaartleider van Uitvaartverzorging Pieter Dekker te Heerhugowaard.


- Verzorging/afleggen van de overledene door gekwalificeerde personen.


- Aangifte van het overlijden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.


- Een akte of afschrift uit de burgerlijke stand.


- Alle voorbereidende regelingen met betrekking tot de kerkelijke uitvaart,

  begrafenis of crematie


- Transport vanaf de woning of aula naar de parochiekerk van

  Obdam of Hensbroek de dag voorafgaande aan de dag van de uitvaart. Transport

  van de parochiekerk naar de de begraafplaats van Obdam of Hensbroek of naar het

  crematorium in SChagen, Hoorn of Heerhugowaard.


- Gebruik van de aula naast de kerk aan de Dorpsstraat voor opbaring, een gebedsdienst

  of een codoleance.


- Gebruik van opbaarruimte in de kerk van Hensbroek.


- Gebruik van kist- of bedkoeling.


- Een uitvaartkist.


- Een registratiesetje.


- Een condoleanceregister.


- Diensten van de benodigde dragers.

 


ARTIKEL 2

Indien de nabestaanden meer voorzieningen wensen dan de in artikel 1 genoemde

diensten, dan zal dit in overleg met de uitvaartleider en voor rekening van de

nabestaanden kunnen geschieden.


ARTIKEL 3

Voor leden woonachtig buiten Obdam of Hensbroek geldt hetzelfde pakket onder de

volgende voorwaarden:


- De uitvaart wordt geregeld door een plaatselijke vereniging, indien mogelijk

  aangesloten bij de Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk (FKB).


- Maximaal wordt € 1.100,- vergoed op basis van het boven omschreven pakket.   


ARTIKEL 4

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


========================================================================


Privacyverklaring Begrafenisvereniging Tobias

Begrafenis vereniging Tobias,

gevestigd aan: Noorderbrug 1 1713 GA Obdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http://www.begrafenisverenigingtobias.nl/

Ledenadministratie: Noorderbrug 1 1713 GA Obdam

Mobiel: 06-22101042

G. Obdam is de Functionaris Gegevensbescherming van Begrafenis vereniging Tobias Hij is te bereiken via

begrafenisvereniging.tobias@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Begrafenis vereniging Tobias verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Bankrekeningnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Begrafenis vereniging Tobias verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Begrafenis vereniging Tobias neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

Begrafenis vereniging Tobias) tussen zit. Begrafenis vereniging Tobias gebruikt de volgende computerprogramma's

of -systemen: PC-Leden7.2.2. Het systeem wordt gebruikt voor administratie van de leden, en de jaarlijkse contributie-inning.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begrafenis vereniging Tobias bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Begrafenis vereniging Tobias verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw

gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Begrafenis vereniging Tobias blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Begrafenis vereniging Tobias gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door Begrafenis vereniging Tobias en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar

op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar begrafenisvereniging.tobias@gmail.com. Om er zeker van te zijn

dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek. Begrafenis vereniging Tobias wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrafenis vereniging Tobias neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via begrafenisvereniging.tobias@gmail.com